ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
                1.
ด้านการศึกษา
                - ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ 

                - ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน 

                - ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

                - ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น 

                2.
ด้านการสื่อสาร
                - ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 

                - เป็นสื่อกลางในรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

                - ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน 

                3.
ด้านการบริหารประเทศ
                - เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน 

                - เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน 

                - ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย 

                - เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน 

                4.
ด้านสังคมศาสตร์
                - ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์ 

                - ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

                - ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ  แผนภูมิ  หรือภาพ 3 มิติ  ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูล

ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
                5.
ด้านวิศวกรรม
                - ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร 

                - สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง 

                - ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน 

                - ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต 

                6.
ด้านวิทยาศาสตร์
                - ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่าง ๆ 

                - เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น 

                - ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็ก ๆ ได้ 

                - สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง 

                7.
ด้านการแพทย์
                - ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค 

                - เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 

                - ช่วยลดเวลาในการักษาโรค 

                8.
ด้านอุตสาหกรรม
                - ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ 

                - ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ 

                - ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

                - ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ  สินค้า  และกำไร 

                9.
ด้านธุรกิจ
                - เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า 

                - ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ 

                - ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ 

                - ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ 

                - เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก 

                10.
ด้านธนาคาร
                - ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน 

                - ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร  ทำให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา 

                - ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง  ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร 

                11.
ด้านสำนักงาน
                - ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 

                - ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร 

                - ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น